BIP

Sposoby przyjmowania i załatwiania spraw

Przyjmowanie pacjentów do szpitala

Przyjęcia do szpitala odbywają się w Izbie Przyjęć (budynek D - Przyziemie). Pacjenci przyjmowani są w trybie:

 • planowym
 • nagłym

Przyjęcia planowe odbywają się od poniedziałku do piątku w godz. od 8:00 do 11:00.

Pacjent zgłasza się ze skierowaniem do szpitala w ustalonym przez ordynatora lub lekarza określonego oddziału terminie. Chory zostaje zarejestrowany na poszczególny oddział, ma wykonane badania według zaleceń lekarskich, a następnie trafia na odpowiedni oddział.

Przyjęcia nagłe odbywają się całodobowo. Pacjenci kierowani są przez lekarzy rodzinnych, specjalistów, lekarza Szpitalnego Oddziału Ratunkowego (SOR) oraz nocnej i świątecznej opieki medycznej, jak również przywożeni do Izby Przyjęć karetką „S”. Pacjenci zostają zbadani przez lekarz oddziału, na który są kierowani. Lekarz zleca wykonanie koniecznych badań i podanie odpowiednich leków i decyduje o dalszym postępowaniu. Jeżeli zachodzi konieczność hospitalizacji, chory zostaje zarejestrowany do szpitala i przewieziony na odpowiedni oddział.

WYMAGANE DOKUMENTY

 • skierowanie od lekarza rodzinnego lub specjalisty,
 • dowód osobisty, legitymacja szkolna, paszport
 • aktualne wyniki badań diagnostycznych
 • karta informacyjna z poprzedniego pobytu w szpitalu
 • aktualny dokument ubezpieczenia

Uwaga:
Dokumenty potwierdzające ubezpieczenie zdrowotne są niezbędne przy braku potwierdzenia aktualnego ubezpieczenia zdrowotnego w systemie eWUŚ!

Wypis ze szpitala

Po zakończeniu leczenia pacjent zostaje wypisany ze szpitala. O terminie wypisu jest informowany z wyprzedzeniem przez ordynatora oddziału, w którym przebywał lub lekarza prowadzącego. Przed wyjściem ze szpitala Pacjent powinien pamiętać o odebraniu dokumentów wypisowych z Sekcji Analiz i Statystyki Medycznej - Ruch Chorych. Odbiór dokumentacji wypisowej:  od poniedziałku do piątku w godz. 8.00 – 15.00

Dokumenty wypisowe wydawane są wyłącznie po okazaniu :

 • dokumentu tożsamości pacjenta

Istnieje możliwość wydania dokumentacji osobie uprawnionej i upoważnionej przez pacjenta. Nazwisko osoby upoważnionej powinno znajdować się w Historii Choroby pacjenta.Osoba upoważniona powinna posiadać swój dokument tożsamości. 

Udostępnienie dokumentacji medycznej

Zasady udostępniania dokumentacji medycznej:

1. Dokumentacja medyczna jest własnością szpitala. Pacjenta ma jednak prawo żądać od szpitala udostępnienia jego dokumentacji medycznej.

2. Indywidualna i zbiorcza dokumentacja medyczna jest udostępniana na wniosek:

 • pacjenta, którego dotyczy lub
 • jego przedstawiciela ustawowego lub
 • osobie przez pacjenta upoważnionej,
 • organów i podmiotów uprawnionych

W razie śmierci pacjenta:

 • osobie przez niego upoważnionej do uzyskania dokumentacji w przypadku jego zgonu, w przypadku braku osoby wyznaczonej przez pacjenta, dokumenty mogą być wydane ustawowemu przedstawicielowi.

Uwaga:
Dokumentacja zbiorcza jest udostępniana tylko w zakresie wpisów dotyczących pacjenta, który wnioskuje jej udostępnienie.

3. Dokumentację udostępnia się w formie wyciągów, odpisów lub kopii.

4. Wnioski o udostępnienie dokumentacji medycznej należy złożyć w Sekretariacie Szpitala w Kępnie lub przesłać pocztą na adres – SP ZOZ Kępno, ul. Szpitalna 7, 63-600 Kępno.
Wzór wniosku znajdziecie Państwo w na dole niniejsze strony.

5. Sporządzenie wyciągów, odpisów, kopii następuje na koszt wnioskodawcy, za pokwitowaniem.

6. Odpłatność za udostępnienie pacjentowi lub osobie przez niego upoważnionej, każdej strony dokumentacji medycznej w formie kserokopii jest zgodne z aktualnymi przepisami prawa.

7. Dodatkowych informacji udzielają pracownicy Sekcji Analiz i Statystyki Medycznej SP ZOZ w Kępnie – nr tel. 62-78-27-354.

Przyjmowanie pacjentów w poradniach specjalistycznych

W Poradniach: Chirurgicznej, Ortopedycznej, Rehabilitacyjnej, Nefrologicznej, Chrób Płuc i Gruźlicy oraz Patologii Noworodka pacjenci pacjenci przyjmowani są na podstawie skierowania:

 • od lekarza podstawowej opieki zdrowotnej,
 • z pomocy doraźnej,
 • z prywatnego gabinetu lekarskiego,
 • z zakładu lecznictwa zamkniętego

oraz bez skierownia w nagłych przypadkach zgodnie z art. 121 Ustawy z dnia 23 stycznia 2003r. o powszechnym ubezpieczeniu w Narodowym Funduszu Zdrowia.

Uwaga:
Do Poradni Położniczo-Ginekologicznej pacjentki przyjmowane są bez skierowania.

Pomoc Doraźna

Świadczenia udzielane są:

 • na wezwanie osobom, które uległy wypadkowi, nagle zachorowały lub których stan zdrowia nagle pogorszył się i znajdują się w stanie zagrożenia życia - tel. alarmowy 999
 • doraźnie w Ambulatorium - Pogotowie Ratunkowe, Kępno, ul. Ks. P. Wawrzyniaka 38

Kategoria: Sposoby przyjmowania i załatwiania spraw [ 1 ]
format Nazwa pliku Publikacja Rozmiar
pdf Wniosek o wydanie dokumentacji medycznej
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 135

38.82KB

Redakcja strony: Sposoby przyjmowania i załatwiania sprawRejestr zmian

Drukuj Liczba odwiedzin: 0

Obsługa i nadzór techniczny: IntraCOM.pl