BIP

Statut i regulaminy

Forma organizacyjno-prawna lub Status

1.  Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Kępnie zwany dalej Zakładem  jest podmiotem leczniczym niebędącym przedsiębiorcą ,działającym  na podstawie :

 • Ustawy z dnia  15 kwietnia 2011 r. o działaności leczniczej (Dz.U. Nr 112 poz.654; ze zmianami)
 • Ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta (Dz.U. z 2012 r.poz.159)
 • innych obowiązujących przepisów prawnych,
 • wpisu do rejestru podmiotów wykonujących  działalność  leczniczą  prowadzonego przez  Wojewodę Wielkopolskiego - Nr  Księgi Rejestrowej 000000015774
 • wpisu do Krajowego Rejestru Sądowego pod pozycją KRS nr 0000006953,
 • Statutu Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Kępnie,
 • Regulaminu Organizacyjnego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Kępnie.

2.  Firma Zakładu brzmi: "Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Kępnie" lecz może używać nazwy skróconej " SPZOZ w Kępnie".

3.  Organem założycielskim  Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Kępnie jest Powiat  Kępiński.

4.  Obszar działania Zakładu obejmuje teren Rzeczypospolitej Polskiej.

Przedmiot działalności i kompetencje:

1.  Głównym celem działalności Zakładu jest podejmowanie działań na rzecz ochrony i poprawy stanu zdrowia ludności poprzez organizowanie i prowadzenie działalności  leczniczej, profilaktycznej, stałe
      podnoszenie poziomu świadczonych usług oraz  propagowanie zachowań prozdrowotnych.

2.  Do zadań Zakładu należy w szczególności udzielanie świadczeń zdrowotnych w ramach specjalności reprezentowanych poprzez poszczególne jednostki i komórki organizacyjne, w warunkach  ambulatoryjnych i stacjonarnych.

3.  Do zakresu działania Zakładu należy:

 • udzielanie świadczeń zdrowotnych,diagnostycznych,leczniczych,pielęgnacyjnych,profilaktyczno-leczniczych i rehabilitacyjnych,
 • pomoc doraźna i ratownictwo medyczne,
 • udzielanie konsultacji specjalistycznych w zakresie diagnostyki,leczenia i rehabilitacji,
 • prowadzenie działalności mającej na celu promocję zdrowia i profilaktyke zdrowotną,
 • orzekanie i opiniowanie o stanie zdrowia,
 • wykonywanie usług transportu sanitarnego.

4.  Zakład może prowadzić również działalność mającą na celu doskonalenie zawodowe osób wykonujących zawody medyczne. 

Zasady funkcjonowania:

1. Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Kępnie  działa w oparciu o przepisy :

 • Statutu SPZOZ w Kępnie,
 • Regulaminu Organizacyjnego SPZOZ w Kępnie określającego szczegółowe zasady organizacji i  funkcjonowania Zakładu,
 • Ustawy z dnia  15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. Nr 112 poz.654; ze zmianami)
 • Ustawy z dnia 29 września 1994 o rachunkowości (Dz.U. Nr 152  poz.1223 z  2009 r. ze zmianami,
 • Ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157,poz. 1240 ze zmianami)
 • Ustawy z dnia 29 czerwca 1995 o statystyce publicznej (Dz.U.Nr 88 poz.439 ze zmianami). 

Prowadzone rejestry i ewidencje:

1. W SPZOZ w Kępnie prowadzone są rejestry:

 • rejestr pacjentów oczekujących na stacjonarne świadczenia medyczne (Oddział Leczniczo - Rehabilitacyjny w Grębaninie,Oddział Chirurgiczny -planowe zabiegi operacyjne, Oddział  Internistyczny -  planowe badania diagnostyczne),
 • rejestr pacjentów oczekujących na świadczenia z zakresu ambulatoryjnej opieki specjalistycznej (poza Poradnią Położniczo-Ginekologiczną i przypadkami nagłymi),
 • rejestr pacjentów oczekujących na ambulatoryjne zabiegi fizjoterapeutyczne - Pracownia Fizjoterapii SPZOZ,
 • rejestr pacjentów do badań diagnostycznych wymagających przygotowania fizycznego  - Pracownia Endoskopii,Ultrasonografii.Rentgenowska (mammografia).

Redakcja strony: Statut i regulaminyRejestr zmian

Drukuj Liczba odwiedzin: 3947

Obsługa i nadzór techniczny: IntraCOM.pl