BIP

Konkurs na stanowisko z-cy dyrektora ds. medycznych

OGŁOSZENIE O KONKURSIE

Dyrektor Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Kępnie

ogłasza konkurs na stanowisko

Zastępcy Dyrektora ds. Medycznych

Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Kępnie

 

Konkurs prowadzony jest w oparciu o rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 6 lutego 2012r.
w sprawie sposobu przeprowadzania konkursu na niektóre stanowiska kierownicze w podmiocie leczniczym nie będącym przedsiębiorcą (Dz.U. z 2018r. poz.393) oraz Regulamin Komisji Konkursowej opracowany przez komisję konkursową powołaną Zarządzeniem nr 72/2019 Dyrektora Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Kępnie z dnia 31.10.2019 roku w sprawie powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia konkursu na stanowisko Z-cy Dyrektora
ds. Medycznego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Kępnie.

 1. Nazwa i adres podmiotu leczniczego, którego dotyczy konkurs:
  Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Kępnie ul. Szpitalna 7 63-600 Kępno.
 2. Informacje o warunkach pracy na stanowisku objętym konkursem:
  1. stanowisko pracy: Z-ca Dyrektora ds. Medycznych Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Kępnie,
  2. miejsce pracy: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Kępnie
  3. przewidywany termin zawarcia umowy: 01.01.2020 r.
 3. Do konkursu może przystąpić osoba, która:
  1. posiada tytuł zawodowy lekarza i tytuł specjalisty lub specjalizację II stopnia w dziedzinie medycyny,
  2. posiada co najmniej ośmioletni staż pracy w zawodzie lekarza,
  3. nie została prawomocnie skazana za przestępstwo popełnione umyślnie,
 4. Wymagane dokumenty:
  1. podanie o przyjęcie na stanowisko objęte konkursem,
  2. dokumenty stwierdzające kwalifikacje zawodowe wymagane do zajmowania danego stanowiska wraz z dokumentem potwierdzającym prawo wykonywania zawodu lekarza, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 20.07.2011 r. w sprawie kwalifikacji wymaganych od pracowników na poszczególnych rodzajach stanowisk pracy w podmiotach leczniczych nie będących przedsiębiorcami ( Dz. U. Nr 151.poz. 896),
  3. opisany przez kandydata przebieg pracy zawodowej,
  4. inne dokumenty, w szczególności potwierdzające dorobek i kwalifikacje zawodowe kandydata,
  5. oświadczenie o niekaralności zgodnie z załącznikiem Nr 1 do ogłoszenia, a w przypadku wyboru danej oferty lekarz przed podpisaniem umowy przedstawi pracodawcy zaświadczenie z Krajowego Rejestru Karnego wystawione nie wcześniej niż 1 miesiąc przed upływem terminu składania ofert,
  6. oświadczenie kandydata o braku prawomocnie orzeczonego wobec niego zakazu wykonywania zawodu, zawieszenia prawa wykonywania zawodu, ograniczenia prawa wykonywania zawodu lub zakazu zajmowania określonego stanowiska z godnie z załącznikiem Nr 2 do ogłoszenia,
  7. oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych w celach przeprowadzania postępowania konkursowego na dane stanowisko wg załączonego wzoru, zgodnie z załącznikiem nr 3do ogłoszenia.
 5. Zasady udostępniania materiałów informacyjnych:

Z materiałami informacyjnymi o stanie prawnym, organizacyjnym i ekonomicznym Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Kępnie zapoznać można się w sekretariacie SPZOZ w Kępnie ul. Szpitalna 7 63-600 Kępno, w godzinach od 8.00-14.00, kontakt telefoniczny 62 78 27 309.

 1. Termin i miejsce składania dokumentów:

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać w sekretariacie Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Kępnie– I piętro Administracja lub przesłać za pośrednictwem poczty (decyduje data i godzina odnotowana w rejestrze sekretariatu SPZOZ w Kępnie) na adres: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Kępnie ul. Szpitalna 7 63-600 Kępno w zamkniętej kopercie z adnotacją: „Konkurs na stanowisko
Z-cy Dyrektora ds. Medycznych Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Kępnie”
wraz z podaniem imienia i nazwiska, adresu i numeru telefonu kontaktowego kandydata na stanowisko objęte konkursem w terminie 14 dni licząc od daty ukazania się ogłoszenia o konkursie. Jeżeli termin końcowy przypada w niedzielę lub inny ustawowo dzień wolny od pracy, wówczas termin upływa dnia następnego. Oferty, które wpłyną do SPZOZ w Kępnie po wyżej określonym terminie, nie będą rozpatrywane.

 1. Dodatkowe informacje:
  1. postępowanie konkursowe przeprowadza Komisja Konkursowa powołana Zarządzeniem Nr 72/2019 Dyrektora Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Kępnie z dnia 31.10.2019 roku w sprawie powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia konkursu na stanowisko Z-cy Dyrektora Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Kępnie.
  2. kopie dokumentów powinny być poświadczone za zgodność z oryginałem, przy czym poświadczenie może być dokonane przez kandydata na stanowisko objęte konkursem, a na prośbę Komisji Konkursowej kandydat zobowiązany jest do okazania dokumentów oryginalnych;
  3. rozpatrzenie przez Komisję Konkursową zgłoszonych kandydatur odbędzie się w budynku:
   Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Kępnie
   Szpitalna 7 63-600 Kępno , w ciągu 60 dni licząc od dnia upływu terminu składania ofert.
  4. o terminie i miejscu rozmów kwalifikacyjnych kandydaci zostaną poinformowani pisemnie;
  5. informacja o wyniku konkursu zostanie umieszczona w Biuletynie Informacji Publicznej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Kępnie, http:/main/index.html oraz na tablicy ogłoszeń SPZOZ w Kępnie.
  6. kandydaci biorący udział w procedurze konkursowej w ciągu 14 dni od dnia ostatniego posiedzenia Komisji zostaną pisemnie powiadomieni o wynikach konkursu;
  7. wszelkich informacji na temat konkursu udziela Sekretariat SPZOZ w Kępnie
 1. Klauzula informacyjna dotycząca rekrutacji.
  1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Kępnie ul. Szpitalna 7,  63-600  KĘPNO, (SPZOZ)
  2. Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Kępnie

- poczta elektroniczna: ,
- nr telefonu: 62 78 27425,
- elektroniczna skrytka

 1. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu przeprowadzenia procesu rekrutacji na stanowisko Zastępcy Dyrektora  Medycznych SPZOZ w Kępnie
 2. Pani/Pana dane osobowe mogą być ponadto przetwarzane w celach archiwalnych i kontrolnych
 3. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych jest Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej  w Kępnie
 4. Pozyskane dane osobowe będą przechowywane zgodnie z kategorią archiwalną w oparciu o ustawę z dnia 14 lipca 1983r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (Dz. U t.j. z 2018 r. poz. 217 zezmianami) oraz wydanych na jej podstawie aktach wykonawczych oraz na zasadach określonych w procedurach wewnętrznych.
 5. Dane nie będą ujawniane innym podmiotom, za wyjątkiem przypadków, kiedy zasadność udostępniania wynika z przepisów prawa. Dane mogą być jednak ujawniane innym podmiotom zapewniającym obsługę administracyjną, techniczną i informatyczną SPZOZ. W szczególności podmiotom administrującym systemami informatycznymi, serwisującym sprzęt informatyczny, zapewniającymi transport dokumentów i nośników elektronicznych, zapewniającymi niszczenie dokumentów i nośników elektronicznych oraz podmiotom zapewniającym obsługę prawną. Przekazanie danych realizowane będzie na podstawie zawartych umów powierzenia przetwarzania, a podmioty przetwarzające mogą je przetwarzać jedynie na polecenie SPZOZ, co należy rozumieć w ten sposób, że nie są uprawnione do przetwarzania tych danych we własnych celach
 6. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody na ich przetwarzanie w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody wyrażonej przed jej cofnięciem. Oświadczenie o cofnięciu zgody na przetwarzanie danych osobowych wymaga jego złożenia w formie pisemnej lub elektronicznej na adres mailowy
 7. Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;
 8. Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest dobrowolne, ale konieczne dla celów związanych z przeprowadzeniem procesu rekrutacji na stanowisko Zastępcy Dyrektora  Medycznych Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Kępnie.

 

DYREKTOR

Samodzielnego Publicznego Zakładu

Opieki Zdrowotnej w Kępnie

(-) Beata Andrzejewska

 

Załącznik Nr 1

 

Oświadczenie kandydata o niekaralności.

Ja, niżej podpisany/a………………………………………………………………..

zamieszkały/a ………………………………………………………………………

legitymujący/a się dowodem osobistym seria …………… Nr ……………………

wydanym przez ……………………………………………………………………….

świadomy odpowiedzialności karnej wynikającej z art.233 § 1 Kodeksu karnego za składanie fałszywych zeznań oświadczam, że nie byłem/am karany/a za przestępstwa popełnione umyślnie (w tym przestępstwa skarbowe).

 

 

……………………………………                                      …………………………………                                            

(miejscowość, data)                                                    (podpis)

 

 

 

 

 

 

 

Redakcja strony: Konkurs na stanowisko z-cy dyrektora ds. medycznychRejestr zmian

Drukuj Liczba odwiedzin: 462

Obsługa i nadzór techniczny: IntraCOM.pl